GODT NYTÅR

Tilbageblik på 2019 set fra hestens synspunkt.??

Jeg er i 2019 stødt på rigtig mange heste der kommer til mig vedrørende performanceproblemer af en eller anden art.
Når jeg ser på min journalføring fra 2019 er der nogle få, men markante gengangere:?
1) Mavesår
2) Bindevævsproblemer
3) Nakkeproblemer
4) Rygproblemer
Disse 4 gengangere er selvfølgelig performance nedsættende, som typisk langsom forværres jo længere hesten går med det. Problemerne kan komme af flere forskellige årsager, hvorfor det er ekstremt vigtig at få undersøgt hele hesten, så årsagen til udfordringerne kan klarlægges. ?
Når disse er klarlagt, kan jeg enten behandle hesten selv, eller sende den videre til nogle af mine gode kollegaer dyrlæger, smede, trænere, tandlæger, homøopater m.v. ???
Samarbejde og erfaringsudveksling omkring hesten er i alle henseende ekstrem vigtig, og det gør at hesten ikke går i smerte længere end højst nødvendigt, og problemerne løses hurtigere.?

Jeg vil gerne sige tak ?❤️ til alle mine kunder – nye som ”gamle” – for at betro jeres kæreste eje til mig.
Ligeledes vil jeg gerne takke ?❤️ alle mine samarbejdspartnere og kollegaer for et godt, konstruktivt og professionelt samarbejde i 2019. ?
Glæder mig til vi ses igen i 2020 for at løse nye spændende udfordringer. ?

Godt Nytår ???

Looking back on 2019 from the horse’s point of view.??
In 2019 I have treated a lot of horses coming to me regarding performance issues of all kind. When I look at my 2019 journals, there are a few but noticeable “ghosts”:?
1) Gastric ulcer
2) Fascial strain problems
3) Neck problems
4) Back problems
Of course, these 4 “ghosts” are performance-reducing, which typically gets worse, the longer the horse has do deal with it. The problems can come from a variety of reasons, which is why it is extremely important to have the whole horse examined, so that the cause of the challenges can be clarified.?
Once these are clarified, I can either treat the horse myself, or pass it on to some of my good colleagues, vets, blacksmiths, trainers, dentists, homeopaths, etc. ???
Collaboration and exchange of experience around the horse is extremely important in all respects and this means that the horse does not go with the pain longer than it is absolutely necessary and the problems are resolved more quickly.?

I would like to say thank you?❤️ to all my clients – new and “old” – for trusting me, to let me treat your treasures.
I would also like to thank ?❤️ all my partners and colleagues for a good, constructive and professional collaboration in 2019. ?
I look forward seeing you again in 2020 to solve new exciting challenges.?

Happy New Year??